Главная Каталог LBSA Контакты и дистрибьюторы
+370 613 15837

LT Biotech. LBSA project

 1. Главная страница
 2. LT Biotech. LBSA project

 

Предлагаем ознакомиться с аннотацией проекта J05-LVPA-K-03-0005 на:

Предлагаем ознакомиться с аннотацией проекта 03.3.1-LVPA-T-859-01-0025 на:

 

Inovatyvi diagnostika (Innodiagnostics)

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0005

Projekto vertė: 1.401.885,70 Eur

ES finansavimo suma: 820.321,31 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepos mėn. 2 d.– iki 2021 liepos mėn. 2 d.(36 mėn.)

Projekto vykdytojas: UAB „LT Biotech“

Projekto tikslas — padidinti įmonės inovacinį potencialą, sukuriant unikalią diagnostikos technologiją, atitinkančią ISO 17025:2005, kurią sudarytų klasikinis PGR detekcijos metodas su NALF (laboratory information managment system) detektavimo būdu ir kuri būtų integruota su mobiliąja ar stacionariąja aplikacijos-programinės įrangos versija (LIMS) tyrimo eigos bei rezultatų validacijai. Siekiama sukurti mobiliuosius biodiagnostinius laboratorinius kompleksus LIMS formatu skirtus medicininei ir veterenarinei diagnostikai immunochromatografiniu metodu.

Projekto uždaviniai

 • Išplėsti MTEP infrastruktūrą
 • Sukurti prototipą

Projekto finansuojamos veiklos

 • MTEP laboratorijos įrengimas
 • Inovatyvios diagnostinės technologijos sukūrimo moksliniai tyrimai
 • Diagnostinės sistemos sukūrimo eksperimentinė plėtra

Projekto santrauka 2009 m. įkurta įmonė UAB "LT Biotech" specializuojasi biotechnologinių produktų srityje, kuria ir paduoda inovatyvius produktus. Viena iš pagrindinių įmonės veiklos sričių – inovatyvių molekulinės diagnostikos įrankių kūrimas. Sparčiai besikeičiančioje rinkoje moksliniai tyrimai tampa vienu iš pagrindinių priemonių leidžiančių įmonei užsitikrinti ilgalaikį konkurencingumą įmonėje. Šiems tikslams ir teikiamas projektas. Projekto įgyvendinimo metu įmonė siekia kurti naujus, inovatyvius produktus taip pat atnaujinti turimą MTEP infrastruktūrą.

Kontaktai

LT BIOTECH, UAB

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius

 

LT Biotech — развивающаяся компания, участвует в проекте, финансируемом Европейским фондом регионального развития (ЕФРР).

Проект финансируется Европейским фондом регионального развития.

Проект № J05-LVPA-K-03-0005

Стоимость проекта: 1,401,885,70 евро

Финансирование ЕС: 820,321,31 евро

Срок реализации проекта: 2018 год. 2 июля - 2021 июля, день 2 (36 месяцев)

Организатор проекта: UAB LT Biotech

Целью проекта является повышение инновационного потенциала компании путем создания уникальной диагностической технологии, соответствующей стандарту ISO 17025: 2005, которая представляет собой классический метод обнаружения ПЦР с использованием лабораторной информационной системы управления (NALF) и интегрированный с мобильной или стационарной версией прикладного программного обеспечения (LIMS) для подтверждения процесса и результатов. Целью является создание мобильных биодиагностических лабораторных комплексов в формате ЛИМС для медицинской и ветеринарной диагностики методом иммунохроматографии.

Цели проекта:

 • Расширить инфраструктуру НИОКР
 • Создать прототип

Проектная деятельность:

 • Установка научно-исследовательской лаборатории
 • Исследования по разработке инновационных диагностических технологий
 • Экспериментальная разработка диагностической системы

Краткое описание проекта 2009 ЗАО «LT Biotech», компания основанная в 2006 году, специализируется на биотехнологических продуктах, разрабатывает и поставляет инновационные продукты. Одним из основных направлений деятельности компании является разработка инновационных диагностических инструментов молекулярной диагностики. На быстро меняющемся рынке исследования становятся одним из ключевых средств обеспечения долгосрочной конкурентоспособности компании. Для этих целей предусмотрен проект. В ходе реализации проекта компания стремится разрабатывать новые, инновационные продукты, а также модернизировать существующую инфраструктуру НИОКР.

 

LT Biotech is developing company, participates in project funded by the European Regional Development Fund (LBSA).

The project is funded by the European Regional Development Fund.

Project No. J05-LVPA-K-03-0005

Project value: 1.401.885,70 Eur

EU funding: EUR 820.321.31

Project implementation period: 2018 July. 2 July - 2021 July Day 2 (36 months)

Project promoter: UAB LT Biotech

The aim of the project is to increase the innovative potential of the company by creating a unique diagnostic technology that complies with ISO 17025: 2005, which would include a classic PCR detection method with the detection of laboratory information managment system (NALF) and integrated with a mobile or stationary application-software version (LIMS). ) for the validation of the study process and results. The aim is to create mobile biodiagnostic laboratory complexes in the LIMS format for medical and veterinary diagnostics by immunochromatography.

Objectives of the project

 • Expand R&D infrastructure
 • Create a prototype

Project funded activities

 • Installation of R&D Laboratory
 • Research into the development of innovative diagnostic technology
 • Experimental development of a diagnostic system

Project Summary 2009 JSC "LT Biotech", a company founded in 2006, specializes in biotechnology products, develops and supplies innovative products. One of the main areas of activity of the company is the development of innovative molecular diagnostic tools. In a rapidly changing market, research is becoming one of the key means for the company to secure long-term competitiveness in the company. For these purposes, a project is provided. During the project implementation, the company aims to develop new, innovative products as well as to upgrade existing R&D infrastructure.

 

UAB „LT Biotech“ įgyvendina projektą „Greitųjų serologinių testų gamyba“

UAB „LT Biotech“ įgyvendina projektą „Greitųjų serologinių testų gamyba“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0025 „COVID-19 produktai LT“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – kovai su COVID-19 reikalingų produktų (COVID-19 greitųjų serologinių testų) gamyba.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti ir įdiegti automatinę greitųjų serologinių testų gamybos įrangą.

Bendra projekto vertė – 192 350,00 EUR, projektui skiriama paramos suma – 182 732,50 EUR.

 

UAB LT Biotech реализует проект «Производство экспресс-серологических тестов»

UAB LT Biotech реализует проект «Производство быстрых серологических тестов», софинансируемый Европейским фондом регионального развития в 2014–2020 года.

Фонды программы третьего приоритета Европейского Союза «Содействие конкурентоспособности малого и среднего бизнеса» 03.3.1-LVPA-T-859-01-0025 «Продукты COVID-19 LT». Финансируется в рамках ответных мер Европейского Союза на пандемию COVID-19.

Цель проекта - производство продуктов, необходимых для борьбы с COVID-19 (экспресс-серологические тесты на COVID-19).

В ходе реализации проекта планируется закупить и установить автоматическое оборудование для производства экспресс-серологических тестов.

Общая стоимость проекта составляет 192 350,00 евро, сумма поддержки, выделенная проекту, составляет 182 732,50 евро.

 

UAB LT Biotech implements the project "Production of Rapid Serological Tests"

UAB LT Biotech is implementing the project “Production of Rapid Serological Tests”, co-financed by the European Regional Development Fund, provided under the 2014–2020. European Union Funds Investment Operational Program Priority 3 “Promotion of Small and Medium Business Competitiveness” 03.3.1-LVPA-T-859-01-0025 "COVID-19 products LT". Funded as part of the European Union's response to the COVID-19 pandemic.

The aim of the project is to produce products needed to combat COVID-19 (COVID-19 rapid serological tests).

Implementation of the project, it is planned to purchase and install automatic equipment for the production of rapid serological tests.

The total value of the project is EUR 192,350.00, the amount of support allocated to the project is EUR 182,732.50.

Оформить заказ